Inledning

Det finns många olika sätt att implementera Kafka, i det här fallet kommer vi att kika närmare på Spring for Apache Kafka. Om du inte är bekant med Spring sedan tidigare så är det kort beskrivet ett ramverk för Java som gör många saker lättare att implementera med hjälp utav annoteringar. Till exempel en rest endpoint, kafka consumers/producers och dependency injection.

Kafka i docker

För att kunna komma igång snabbt med en miljö där vi kan testa att skicka och ta emot meddelanden med Kafka så använder vi en docker image från landoop, gjord för just detta ändamål. Förutsatt att du har docker installerat så kan du köra detta kommando: docker run --rm -p 3030:3030 -p 9092:9092 -p 2182:2181 -p 8081:8081 -p 8082:8082 -p 8083:8083 -e BROKER_PORT=9092 -e ADV_HOST=127.0.0.1 landoop/fast-data-dev

Det finns ett grafiskt gränssnitt på localhost:3030 för att se topics samt meddelanden m.m. Vår docker image kommer automatiskt att skapa några topics och skicka meddelanden på dessa. Det kan vara värt att tänka på att vissa topics använder Avro vilket vi inte kommer att gå igenom i detta inlägg.

Spring Initializr

För att skapa vårat projekt är det lättast att komma igång med Spring Initializr. Jag kommer att använda mig utav Gradle i detta exempel. Längst upp till höger kan du lägga till dependencies, vi kommer att använda oss av Spring for Apache Kafka Streams [Messaging] samt Lombok [Developer Tools]. När du är klar med konfigurationen så kan du trycka på GENERATE längst ned för att ladda ner projektet.

Öppna Projektet

Det finns många olika java-utvecklingsmiljöer att välja på, i detta exempel kommer vi att använda oss av IntelliJ. Packa upp projektet som vi genererade i Spring Initializer på valfri plats. Öppna sedan projektet i IntelliJ genom att klicka på Open och välj sedan mappen som du packade upp.

Dependencies i Gradle

I projektet kommer du att hitta en fil som heter build.gradle. Här kan vi bland annat lägga till paketreferenser. Vi kommer att använda oss utan jackson-core samt jackson-databind. Vi kan lägga till en referens till dessa genom att lägga till

implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.12.1'
implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.12.1'

i dependencies listan.

Konfigurera vår Kafka Consumer

En consumer är precis vad det låter som, det är den kod som konsumerar eller tar emot meddelanden från Kafka. För att denna ska kunna fungera behöver vi ange en adress till vår kafka server och ett grupp-id. Om två consumers har samma grupp-id så kommer meddelanden att spridas ut mellan dessa två, de kommer med andra ord inte ta del av alla meddelandena individuellt.

Varje meddelande består av ett key-value par med okänd datatyp. För att kunna tyda dessa behöver vi lägga till en key deserializer samt en value deserializer.

package com.example.demo;

import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerConfig;
import org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.kafka.config.ConcurrentKafkaListenerContainerFactory;
import org.springframework.kafka.config.KafkaListenerContainerFactory;
import org.springframework.kafka.core.ConsumerFactory;
import org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaConsumerFactory;
import org.springframework.kafka.listener.ConcurrentMessageListenerContainer;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

@Configuration
class KafkaConsumerConfig {

  @Value("${spring.kafka.bootstrap-servers}")
  private String bootstrapServers;

  public Map<String, Object> consumerConfigs() {
    Map<String, Object> props = new HashMap<>();
    props.put(ConsumerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, bootstrapServers);
    props.put(ConsumerConfig.GROUP_ID_CONFIG, "test-consumer-group");
    props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class);
    props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class);
    return props;
  }

  @Bean
  public ConsumerFactory<String, String> consumerFactory() {
    return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(consumerConfigs());
  }

  @Bean
  public KafkaListenerContainerFactory<ConcurrentMessageListenerContainer<String, String>> kafkaListenerContainerFactory() {
    ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> factory = new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
    factory.setConsumerFactory(consumerFactory());
    return factory;
  }
}

Om du inte tidigare är bekant med Spring så kan denna klass se förvirrande ut. @Bean markerar att metoden returnerar implementationen av en klass som sedan instansieras som en singleton-instans och hanteras av en Spring IoC container. "@Configuration markerar att det finns @Beans att läsa in i denna klass. @Value("") sätter värdet på fältet till det värdet vi har satt i attributen. I detta fall hämtar vi vår data från vår resources/application.properties fil.

Om man konverterade denna klass till C# så skulle den kunna se ut som något som liknar detta:

using org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerConfig;
using org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer;
using org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
using org.springframework.context.annotation.Bean;
using org.springframework.context.annotation.Configuration;
using org.springframework.kafka.config.ConcurrentKafkaListenerContainerFactory;
using org.springframework.kafka.config.KafkaListenerContainerFactory;
using org.springframework.kafka.core.ConsumerFactory;
using org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaConsumerFactory;
using org.springframework.kafka.listener.ConcurrentMessageListenerContainer;

using java.util.HashMap;
using java.util.Map;

namespace com.example.demo 
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    public Dictionary<string, object> ConsumerConfigs() {
      return new Dictionary<string, object>{
        {ConsumerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, bootstrapServers},
        {ConsumerConfig.GROUP_ID_CONFIG, "test-consumer-group"},
        {ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class},
        {ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class}
      };
    }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      var bootstrapServers = Configuration["spring.kafka.bootstrap-servers"];

      services
        .AddSingleton<ConsumerFactory<String, String>>(s => new DefaultKafkaConsumerFactory(ConsumerConfigs()))
        .AddSingleton(s => {
          var factory = new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
          factory.setConsumerFactory(s.GetRequiredService<ConsumerFactory<String, String>>());
          return factory;
        });
    }
  }
}

Konfigurera vår Kafka Producer

Vår producer är den kod som producerar meddelanden. På samma sätt som consumern behöver vi konfigurera denna med några basvärden. Producern behöver inte ett group-id till skillnad från consumern då en producer endast skickar meddelanden.

package com.example.demo;

import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerConfig;
import org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaProducerFactory;
import org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate;
import org.springframework.kafka.core.ProducerFactory;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

@Configuration
class KafkaProducerConfig {

  @Value("${spring.kafka.bootstrap-servers}")
  private String bootstrapServers;

  public Map<String, Object> producerConfigs() {
    Map<String, Object> props = new HashMap<>();
    props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, bootstrapServers);
    props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
    props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
    return props;
  }

  @Bean
  public ProducerFactory<String, String> producerFactory() {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfigs());
  }

  @Bean
  public KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate() {
    return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
  }
}

application.settings

application.settings fyller samma funktion som appsettings.json i .NET. Skillnaden är att vi använder key-value pairs i stället för JSON för att definera vår data. Vi lägger till denna rad i vår application.settings så att vår producer samt consumer kan hämta värdet till vår bootstrapServers variabel. spring.kafka.bootstrap-servers=127.0.0.1:9092

Konsumera och producera meddelanden

package com.example.demo;

import lombok.AllArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.kafka.annotation.EnableKafka;
import org.springframework.kafka.annotation.KafkaListener;
import org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate;

import java.sql.Timestamp;

@EnableKafka
@AllArgsConstructor
@Configuration
public class KafkaDemo {

  private KafkaTemplate template;

  @KafkaListener(topics = "logs_broker")
  void listener(String data) {
    System.out.println("Data> " + data);

    var time = new Timestamp(System.currentTimeMillis()).toString();
    template.send("test", "Log event received " + time);
  }
}

I vår @KafkaListener måste vi minst specificera vilken/vilka topic(s) vi vill lyssna på. Vi kan även överskrida vilket group-id vi vill använda här. I vår listener ovan så lyssnar vi på kafka-topic:en logs_broker. När vi tar emot ett meddelande så printar vi ut meddelandet i konsollen. Sedan använder vi oss av en KafkaTemplate för att skicka vilken tid vi tog emot meddelandet på en ny topic vid namn test. @AllArgsConstructor är en annotering från lombok och bakom kulissen så skapar den en konstruktor som använder dependency injection för att tilldela en instans till alla våra fält (template). Det finns fler sätt att skicka och ta emot data från Kafka i Java men detta var det som jag tyckte var lättast.

Lämna en kommentar